Có 1 kết quả:

kě lián jiàn

1/1

kě lián jiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) pitiable
(2) to have pity on sb