Có 1 kết quả:

kě wù

1/1

kě wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) repulsive
(2) vile
(3) hateful
(4) abominable

Một số bài thơ có sử dụng