Có 1 kết quả:

kě xiǎng xiàng

1/1

kě xiǎng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

conceivable