Có 1 kết quả:

kě lián chóng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) pitiful creature
(2) wretch