Có 1 kết quả:

kě jiē shòu xìng

1/1

kě jiē shòu xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

acceptability