Có 1 kết quả:

kě kòng guī

1/1

kě kòng guī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (electronics) silicon-controlled rectifier (SCR)
(2) thyristor