Có 1 kết quả:

kě kuò zhǎn biāo jì yǔ yán

1/1

Từ điển Trung-Anh

extensible markup language (XML)