Có 1 kết quả:

kě shǔ jí

1/1

kě shǔ jí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) countable set (math.)
(2) denumerable set