Có 1 kết quả:

kě yǒu kě wú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) not essential
(2) dispensable