Có 1 kết quả:

kě gē kě qì

1/1

kě gē kě qì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. you can sing or you can cry (idiom); fig. deeply moving
(2) happy and sad
(3) inspiring and tragic