Có 1 kết quả:

kě rán xìng ㄎㄜˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) flammable
(2) flammability