Có 1 kết quả:

kě rán xìng

1/1

kě rán xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flammable
(2) flammability