Có 1 kết quả:

kě cí huà tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) magnetic medium
(2) material capable of being magnetized