Có 1 kết quả:

kě néng xìng

1/1

kě néng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) possibility
(2) probability