Có 1 kết quả:

kě liè biàn

1/1

kě liè biàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

fissile