Có 1 kết quả:

kě jiàn guāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) visible light
(2) light in optical spectrum