Có 1 kết quả:

kě dú yīn xìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

pronounceability