Có 1 kết quả:

kě biàn

1/1

kě biàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variable

Một số bài thơ có sử dụng