Có 1 kết quả:

kě biàn shèn tòu xìng mó xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Varying Permeability Model (VPM), (used to calculate decompression schedules in diving)