Có 1 kết quả:

kě guì

1/1

kě guì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be treasured
(2) praiseworthy

Một số bài thơ có sử dụng