Có 1 kết quả:

kě shēn

1/1

kě shēn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vừa vặn, hợp (quần áo)

Từ điển Trung-Anh

to fit well (clothes)

Một số bài thơ có sử dụng