Có 1 kết quả:

kě zhuǎn ràng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) transferable
(2) negotiable