Có 1 kết quả:

kě nì

1/1

kě nì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) reversible
(2) (math.) invertible