Có 1 kết quả:

kě xuǎn

1/1

kě xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) available
(2) optional