Có 1 kết quả:

kě xuǎn ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) available
(2) optional