Có 1 kết quả:

kě xuǎn zé diū qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) discard eligible (Frame Relay)
(2) DE