Có 1 kết quả:

kě tōng yuē

1/1

kě tōng yuē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) commensurable
(2) having a common measure