Có 1 kết quả:

kě xuǎn

1/1

kě xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) available
(2) optional

Một số bài thơ có sử dụng