Có 1 kết quả:

tái shàng yī fēn zhōng , tái xià shí nián gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

ten years of practice for one minute on the stage (idiom)