Có 1 kết quả:

Tái běi shì

1/1

Tái běi shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Taibei or Taipei, capital of Taiwan

Từ điển Trung-Anh

Taibei or Taipei, capital of Taiwan