Có 1 kết quả:

tái zi

1/1

tái zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) desk
(2) (pool etc) table

Từ điển Trung-Anh

(1) platform
(2) stand