Có 1 kết quả:

tái shì diàn nǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

desktop computer