Có 1 kết quả:

Tái wān lán què

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Taiwan blue magpie (Urocissa caerulea)