Có 1 kết quả:

Tái wān yè bí fú

1/1

Từ điển Trung-Anh

leaf-nosed bat