Có 1 kết quả:

tái cí

1/1

tái cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an actor's lines
(2) script