Có 1 kết quả:

tái miàn ní

1/1

tái miàn ní

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) baize
(2) felt (esp. billiards table cover)