Có 1 kết quả:

Shǐ dān fó

1/1

Shǐ dān fó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Stanford (University)
(2) also written 斯坦福[Si1 tan3 fu2]