Có 1 kết quả:

Shǐ dān dùn Dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Staten Island, borough of New York City