Có 1 kết quả:

shǐ qián

1/1

shǐ qián

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prehistory