Có 1 kết quả:

shǐ qián rén

1/1

shǐ qián rén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

prehistoric man