Có 1 kết quả:

shǐ qián gǔ qì wù

1/1

shǐ qián gǔ qì wù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prehistoric artifacts
(2) ancient artifacts