Có 1 kết quả:

shǐ qián shí zhuō

1/1

shǐ qián shí zhuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) menhir
(2) prehistoric stone table