Có 1 kết quả:

Shǐ zhuó

1/1

Shǐ zhuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Straw (name)
(2) Jack Straw (1946-), UK Labour Party politician, foreign secretary 2001-2006