Có 1 kết quả:

Shǐ zhòu piān

1/1

Shǐ zhòu piān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Shizhoupian, early school primer in great seal script 大篆[da4 zhuan4], attributed to King Xuan of Zhou 周宣王[Zhou1 Xuan1 wang2] but probably dating from c. 500 BC