Có 1 kết quả:

shǐ jí

1/1

shǐ jí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

historical records

Một số bài thơ có sử dụng