Có 1 kết quả:

Shǐ dí wēi

1/1

Shǐ dí wēi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Joseph Stilwell (1883-1946), commander of US forces in China, Burma and India in World War II