Có 1 kết quả:

yòu qīng ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) right-wing
(2) reactionary
(3) conservative
(4) (PRC) rightist deviation