Có 1 kết quả:

yòu bianr

1/1

yòu bianr

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 右邊|右边[you4 bian5]