Có 1 kết quả:

yè zi liè

1/1

yè zi liè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) leaf arrangement
(2) phyllotaxy (botany)