Có 1 kết quả:

yè bǐng

1/1

yè bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) petiole
(2) leafstalk