Có 1 kết quả:

hào zhào lì

1/1

hào zhào lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have the power to rally supporters