Có 2 kết quả:

1/2

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. chủ trì, quản lý
2. quan sở

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chức quan, người trông coi một việc. ◎Như: “các ti kì sự” 各司其事 chưởng quản nào chức vụ nấy, “ti ki” 司機: (1) người lái xe; (2) người điều khiển máy (cơ khí).
2. (Danh) Sở quan, cơ quan trung ương. ◎Như: “bố chánh ti” 布正司 sở quan coi về việc tiền lương, cũng gọi là “phiên ti” 藩司, “án sát ti” 按察司 sở quan coi về hình án, cũng gọi là “niết ti” 臬司, “giáo dục bộ xã hội giáo dục ti” 教育部社會教育司 cơ quan Giáo dục Xã hội thuộc bộ Giáo dục.
3. (Danh) Họ “Ti”.
4. § Ghi chú: Cũng đọc là “tư”.

Từ điển Thiều Chửu

① Chủ. Mỗi chức quan coi một việc gọi là ti. Như hữu ti 有司, sở ti 所司, v.v. Bây giờ các bộ đều chia riêng mỗi người giữ một việc, gọi là ti trưởng 司長.
② Sở quan. Như bố chánh ti 布正司 sở quan coi về việc tiền lương, cũng gọi là phiên ti 藩司, án sát ti 按察司 sở quan coi về hình án, cũng gọi là niết ti 臬司. Cũng đọc là chữ tư.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chủ quản, phụ trách việc...: 司帳 Người giữ sổ sách, viên kế toán;
② Cấp vụ trong cơ quan trung ương: 外交部禮賓司 Vụ lễ tân Bộ Ngoại giao; 司長 Vụ trưởng;
③ [Si] (Họ) Tư.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đứng đầu — Chỗ làm việc quan — Cơ sở của một bộ đặt ở địa phương. Td: Ti Tiểu học — Xem Tư.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lo việc — Một âm là Ti. Xem Ti.

Từ điển Trung-Anh

(1) to take charge of
(2) to manage
(3) department (under a ministry)

Từ ghép 296

Ā dào sī · Hè xū lì 阿道司赫胥黎Ā ěr sī tōng Gōng sī 阿尔斯通公司Ā ěr sī tōng Gōng sī 阿爾斯通公司Ā mó sī shū 阿摩司书Ā mó sī shū 阿摩司書ā sī pǐ lín 阿司匹林àng sī 盎司bǎi huò gōng sī 百貨公司bǎi huò gōng sī 百货公司Bǎo jié Gōng sī 宝洁公司Bǎo jié Gōng sī 寶潔公司Bǎo lì Kē jì Yǒu xiàn Gōng sī 保利科技有限公司Běi jīng Qì chē Zhì zào chǎng Yǒu xiàn Gōng sī 北京汽車製造廠有限公司Běi jīng Qì chē Zhì zào chǎng Yǒu xiàn Gōng sī 北京汽车制造厂有限公司Běi Ōū Háng kōng Gōng sī 北欧航空公司Běi Ōū Háng kōng Gōng sī 北歐航空公司bèi sī 貝司bèi sī 贝司Cài sī Gōng sī 蔡司公司chī guān sī 吃官司chū chuàng gōng sī 初创公司chū chuàng gōng sī 初創公司chū zū sī jī 出租司机chū zū sī jī 出租司機chú sī 厨司chú sī 廚司dā sī nóng 大司农dā sī nóng 大司農dà gōng sī 大公司dà jì sī 大祭司dào hè shòu sī 稻荷壽司dào hè shòu sī 稻荷寿司Dé guó Hàn shā Háng kōng Gōng sī 德国汉莎航空公司Dé guó Hàn shā Háng kōng Gōng sī 德國漢莎航空公司Dōng Yìn dù Gōng sī 东印度公司Dōng Yìn dù Gōng sī 東印度公司Dūn háo kuài dì gōng sī 敦豪快递公司Dūn háo kuài dì gōng sī 敦豪快遞公司duō guó gōng sī 多国公司duō guó gōng sī 多國公司Fǎ guó Háng kōng Gōng sī 法国航空公司Fǎ guó Háng kōng Gōng sī 法國航空公司fēn gōng sī 分公司fù sī lìng 副司令Gāo tōng Gōng sī 高通公司Gē lún bǐ yà Guǎng bō Gōng sī 哥伦比亚广播公司Gē lún bǐ yà Guǎng bō Gōng sī 哥倫比亞廣播公司gōng sī 公司gōng sī fǎ 公司法gōng sī huì yì 公司会议gōng sī huì yì 公司會議gōng sī lǐ cái 公司理財gōng sī lǐ cái 公司理财gōng sī sān míng zhì 公司三明治gōng sī zhài 公司债gōng sī zhài 公司債gōng sī zhì lǐ 公司治理gǔ fèn gōng sī 股份公司gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 股份有限公司gǔ fèn zhì gōng sī 股份制公司guān lián gōng sī 关联公司guān lián gōng sī 關聯公司guǎng ér gào zhī guǎng gào gōng sī 广而告之广告公司guǎng ér gào zhī guǎng gào gōng sī 廣而告之廣告公司guì gōng sī 貴公司guì gōng sī 贵公司Guó jì Jīn róng Gōng sī 国际金融公司Guó jì Jīn róng Gōng sī 國際金融公司Guó jiā Diàn wǎng Gōng sī 国家电网公司Guó jiā Diàn wǎng Gōng sī 國家電網公司guó jiā háng kōng gōng sī 国家航空公司guó jiā háng kōng gōng sī 國家航空公司guó yǒu gōng sī 国有公司guó yǒu gōng sī 國有公司hǎi jūn zǒng sī lìng 海军总司令hǎi jūn zǒng sī lìng 海軍總司令háng kōng gōng sī 航空公司Huáng jiā Jiā lè bǐ Hǎi yóu lún gōng sī 皇家加勒比海游轮公司Huáng jiā Jiā lè bǐ Hǎi yóu lún gōng sī 皇家加勒比海遊輪公司huí zhuǎn shòu sī 回轉壽司huí zhuǎn shòu sī 回转寿司Huì Pǔ Gōng sī 惠普公司jì sī 祭司jì sī quán shù 祭司权术jì sī quán shù 祭司權術jiù zāi jiù jì sī 救災救濟司jiù zāi jiù jì sī 救灾救济司jūn huǒ gōng sī 军火公司jūn huǒ gōng sī 軍火公司kǎ sī 卡司Kǎ tè bǐ lè gōng sī 卡特彼勒公司kāi sī mǐ 开司米kāi sī mǐ 開司米Kě kǒu Kě lè Gōng sī 可口可乐公司Kě kǒu Kě lè Gōng sī 可口可樂公司Kè lái sī lè Qì chē Gōng sī 克莱斯勒汽车公司Kè lái sī lè Qì chē Gōng sī 克萊斯勒汽車公司kōng jūn sī lìng 空军司令kōng jūn sī lìng 空軍司令Kōng kè Gōng sī 空客公司kòng gǔ gōng sī 控股公司kuà guó gōng sī 跨国公司kuà guó gōng sī 跨國公司Léi shén Gōng sī 雷神公司Léi sī lìng 雷司令Lián hé Bāo guǒ Fú wù Gōng sī 联合包裹服务公司Lián hé Bāo guǒ Fú wù Gōng sī 聯合包裹服務公司Lián hé Jì shù Gōng sī 联合技术公司Lián hé Jì shù Gōng sī 聯合技術公司Lián tōng Hóng chóu Gōng sī 联通红筹公司Lián tōng Hóng chóu Gōng sī 聯通紅籌公司Lǜ zhèng sī 律政司luó màn sī 罗曼司luó màn sī 羅曼司mài sī kǎ lín 麥司卡林mài sī kǎ lín 麦司卡林mào yì gōng sī 貿易公司mào yì gōng sī 贸易公司Měi guó Diàn huà Diàn bào Gōng sī 美国电话电报公司Měi guó Diàn huà Diàn bào Gōng sī 美國電話電報公司Měi guó Guǎng bō Gōng sī 美国广播公司Měi guó Guǎng bō Gōng sī 美國廣播公司Měi guó Háng kōng Gōng sī 美国航空公司Měi guó Háng kōng Gōng sī 美國航空公司Měi guó Quán guó Guǎng bō Gōng sī 美国全国广播公司Měi guó Quán guó Guǎng bō Gōng sī 美國全國廣播公司mì sī tuō 密司脫mì sī tuō 密司脱mǔ gōng sī 母公司Nú ér gān dū sī 奴儿干都司Nú ér gān dū sī 奴兒干都司Ōū mǐ jiā Biǎo Gōng sī 欧米茄表公司Ōū mǐ jiā Biǎo Gōng sī 歐米茄錶公司pí bāo gōng sī 皮包公司pìn jī sī chén 牝雞司晨pìn jī sī chén 牝鸡司晨Píng guǒ Gōng sī 苹果公司Píng guǒ Gōng sī 蘋果公司pǔ lì sī tōng 普利司通qǐ sī 起司qǐ sī dàn gāo 起司蛋糕Qì chē Xià lì gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 汽車夏利股份有限公司Qì chē Xià lì gǔ fèn yǒu xiàn gōng sī 汽车夏利股份有限公司Qiáng shēng Gōng sī 強生公司Qiáng shēng Gōng sī 强生公司Qiào pái gōng sī 壳牌公司Qiào pái gōng sī 殼牌公司Quán Měi guǎng bō gōng sī 全美广播公司Quán Měi guǎng bō gōng sī 全美廣播公司quán zī fù shǔ gōng sī 全資附屬公司quán zī fù shǔ gōng sī 全资附属公司Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī 日本电报电话公司Rì běn Diàn bào Diàn huà Gōng sī 日本電報電話公司sān fǎ sī 三法司Shàng hǎi Bǎo gāng Jí tuán Gōng sī 上海宝钢集团公司Shàng hǎi Bǎo gāng Jí tuán Gōng sī 上海寶鋼集團公司shàng shì gōng sī 上市公司shàng sī 上司shòu bǎo xiǎn gōng sī 壽保險公司shòu bǎo xiǎn gōng sī 寿保险公司shòu sī 壽司shòu sī 寿司sī duó 司鐸sī duó 司铎sī fǎ 司法sī fǎ dú lì 司法独立sī fǎ dú lì 司法獨立sī fǎ guān 司法官sī fǎ jī guān 司法机关sī fǎ jī guān 司法機關sī fǎ quán 司法权sī fǎ quán 司法權sī fǎ rén yuán 司法人员sī fǎ rén yuán 司法人員Sī fēn kè sī 斯芬克司sī jī 司机sī jī 司機sī kōng jiàn guàn 司空見慣sī kōng jiàn guàn 司空见惯sī kòu 司寇sī lìng 司令sī lìng bù 司令部sī lìng guān 司令官sī lìng yuán 司令员sī lìng yuán 司令員sī lú 司炉sī lú 司爐sī nán 司南sī shòu rén yuán 司售人员sī shòu rén yuán 司售人員sī tiān tái 司天台sī tiān tái 司天臺sī tú 司徒sī xiàn yuán 司線員sī xiàn yuán 司线员sī yào 司药sī yào 司藥sī yí 司仪sī yí 司儀sī zhǎng 司長sī zhǎng 司长Sōng xià gōng sī 松下公司suō jiǎ sī tǎn 羧甲司坦tài yáng gōng sī 太阳公司tài yáng gōng sī 太陽公司Tài yáng Wēi xì tǒng gōng sī 太阳微系统公司Tài yáng Wēi xì tǒng gōng sī 太陽微系統公司Téng xùn Kòng gǔ Yǒu xiàn Gōng sī 腾讯控股有限公司Téng xùn Kòng gǔ Yǒu xiàn Gōng sī 騰訊控股有限公司Tōng yòng Qì chē Gōng sī 通用汽車公司Tōng yòng Qì chē Gōng sī 通用汽车公司tǔ sī 吐司tǔ sī 土司wài guó gōng sī 外国公司wài guó gōng sī 外國公司Wēi ruǎn Gōng sī 微軟公司Wēi ruǎn Gōng sī 微软公司Wǔ hàn Gāng tiě Gōng sī 武汉钢铁公司Wǔ hàn Gāng tiě Gōng sī 武漢鋼鐵公司Xī běi Háng kōng Gōng sī 西北航空公司Xī mén zǐ Gōng sī 西門子公司Xī mén zǐ Gōng sī 西门子公司xià shǔ gōng sī 下属公司xià shǔ gōng sī 下屬公司Xuě fó lóng Gōng sī 雪佛龍公司Xuě fó lóng Gōng sī 雪佛龙公司Xuě fó lóng Shí yóu Gōng sī 雪佛龍石油公司Xuě fó lóng Shí yóu Gōng sī 雪佛龙石油公司yǎ sī 雅司yǎ sī bìng 雅司病Yī shì màn Kē dá Gōng sī 伊士曼柯达公司Yī shì màn Kē dá Gōng sī 伊士曼柯達公司Yì sī mǎ yí 易司馬儀Yì sī mǎ yí 易司马仪yīn sī 阴司yīn sī 陰司Yìn dù háng kōng gōng sī 印度航空公司Yīng guó Diàn xùn Gōng sī 英国电讯公司Yīng guó Diàn xùn Gōng sī 英國電訊公司Yīng guó Guǎng bō Gōng sī 英国广播公司Yīng guó Guǎng bō Gōng sī 英國廣播公司Yīng guó shí yóu gōng sī 英国石油公司Yīng guó shí yóu gōng sī 英國石油公司Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī 友邦保险公司Yǒu bāng bǎo xiǎn gōng sī 友邦保險公司yǒu xiàn gōng sī 有限公司zhèng quàn gōng sī 證券公司zhèng quàn gōng sī 证券公司zhī gōng sī 支公司Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī 中国北方工业公司Zhōng guó Běi fāng Gōng yè Gōng sī 中國北方工業公司Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī 中国长城工业公司Zhōng guó Cháng chéng Gōng yè Gōng sī 中國長城工業公司Zhōng guó Chuán bó Mào yì Gōng sī 中国船舶贸易公司Zhōng guó Chuán bó Mào yì Gōng sī 中國船舶貿易公司Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī 中国船舶重工集团公司Zhōng guó Chuán bó Zhòng gōng Jí tuán Gōng sī 中國船舶重工集團公司Zhōng guó Diàn shì Gōng sī 中国电视公司Zhōng guó Diàn shì Gōng sī 中國電視公司Zhōng guó Guǎng bō Gōng sī 中国广播公司Zhōng guó Guǎng bō Gōng sī 中國廣播公司Zhōng guó Guó jì Háng kōng Gōng sī 中国国际航空公司Zhōng guó Guó jì Háng kōng Gōng sī 中國國際航空公司Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中国国际信托投资公司Zhōng guó Guó jì Xìn tuō Tóu zī gōng sī 中國國際信托投資公司Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī 中国海洋石油总公司Zhōng guó Hǎi yáng Shí yóu Zǒng gōng sī 中國海洋石油總公司Zhōng guó Háng kōng Gōng yè Gōng sī 中国航空工业公司Zhōng guó Háng kōng Gōng yè Gōng sī 中國航空工業公司Zhōng guó Háng tiān Gōng yè Gōng sī 中国航天工业公司Zhōng guó Háng tiān Gōng yè Gōng sī 中國航天工業公司Zhōng guó Hé néng Zǒng gōng sī 中国核能总公司Zhōng guó Hé néng Zǒng gōng sī 中國核能總公司Zhōng guó Jīng mì Jī xiè Jìn Chū kǒu Gōng sī 中国精密机械进出口公司Zhōng guó Jīng mì Jī xiè Jìn Chū kǒu Gōng sī 中國精密機械進出口公司Zhōng guó Shí yóu Huà gōng Gǔ fèn Yǒu xiàn Gōng sī 中国石油化工股份有限公司Zhōng guó Shí yóu Huà gōng Gǔ fèn Yǒu xiàn Gōng sī 中國石油化工股份有限公司Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī 中国石油天然气集团公司Zhōng guó Shí yóu Tiān rán qì Jí tuán Gōng sī 中國石油天然氣集團公司Zhōng háng jì Jìn chū kǒu Yǒu xiàn Zé rèn Gōng sī 中航技进出口有限责任公司Zhōng háng jì Jìn chū kǒu Yǒu xiàn Zé rèn Gōng sī 中航技進出口有限責任公司Zhōng huá Háng kōng Gōng sī 中华航空公司Zhōng huá Háng kōng Gōng sī 中華航空公司Zhōng Shí yóu Chuān dōng Zuàn tàn Gōng sī 中石油川东钻探公司Zhōng Shí yóu Chuān dōng Zuàn tàn Gōng sī 中石油川東鑽探公司zhōng yuǎn Tài píng yáng yǒu xiàn gōng sī 中远太平洋有限公司zhōng yuǎn Tài píng yáng yǒu xiàn gōng sī 中遠太平洋有限公司zhuān sī 专司zhuān sī 專司zǐ gōng sī 子公司zǒng gōng sī 总公司zǒng gōng sī 總公司zǒng sī lìng 总司令zǒng sī lìng 總司令zǒng sī lìng bù 总司令部zǒng sī lìng bù 總司令部